نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 15.51 MB
تصویر مربعی jpg 1.95 kb
تصویر بند انگشتی jpg 2.95 kb
تصویر کوچک jpg 7.6 kb
Mp4 video (360p) mp4 6.2 MB
Mp4 video (480p) mp4 7.31 MB