نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 608.53 kb
تصویر مربعی jpg 1.58 kb
تصویر بند انگشتی jpg 2.58 kb
تصویر کوچک jpg 6.88 kb
Mp4 video (360p) mp4 805.78 kb