نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mov 5.55 MB
تصویر مربعی jpg 3.24 kb
تصویر بند انگشتی jpg 4.89 kb
تصویر کوچک jpg 14.03 kb
Mp4 video (360p) mp4 3.35 MB
Mp4 video (480p) mp4 4.35 MB