نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 9.63 MB
تصویر مربعی jpg 1.99 kb
تصویر بند انگشتی jpg 2.69 kb
تصویر کوچک jpg 6.95 kb
Mp4 video (360p) mp4 5.07 MB
Mp4 video (480p) mp4 7.2 MB