نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 41.29 MB
تصویر مربعی jpg 3.66 kb
تصویر بند انگشتی jpg 4.72 kb
تصویر کوچک jpg 14.07 kb
تصویر متوسط (500px) jpg 35.94 kb
تصویر متوسط (640px) jpg 49.74 kb
تصویر بزرگ jpg 87.48 kb
Mp4 video (360p) mp4 22.94 MB
Mp4 video (480p) mp4 22.93 MB