نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 44.37 MB
تصویر مربعی jpg 3.76 kb
تصویر بند انگشتی jpg 4.86 kb
تصویر کوچک jpg 13.35 kb
تصویر متوسط (500px) jpg 29.62 kb
تصویر متوسط (640px) jpg 40.33 kb
تصویر بزرگ jpg 73.6 kb
Mp4 video (360p) mp4 24.44 MB
Mp4 video (480p) mp4 24.43 MB