نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 62.33 MB
تصویر مربعی jpg 2.74 kb
تصویر بند انگشتی jpg 4.22 kb
تصویر کوچک jpg 12.31 kb
تصویر متوسط (500px) jpg 31.1 kb
تصویر متوسط (640px) jpg 38.89 kb
تصویر بزرگ jpg 72.08 kb
Mp4 video (360p) mp4 2.84 MB
Mp4 video (480p) mp4 3.66 MB