نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 9.76 MB
تصویر مربعی jpg 2.01 kb
تصویر بند انگشتی jpg 3.07 kb
تصویر کوچک jpg 8.18 kb
تصویر متوسط (500px) jpg 21.48 kb
تصویر متوسط (640px) jpg 28.78 kb
تصویر بزرگ jpg 56.2 kb
Mp4 video (360p) mp4 7.21 MB
Mp4 video (480p) mp4 8.42 MB
بند انگشتی سفارشی jpg 118.34 kb