نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 39.61 MB
تصویر مربعی jpg 3.98 kb
تصویر بند انگشتی jpg 6.22 kb
تصویر کوچک jpg 15.68 kb
تصویر متوسط (500px) jpg 36.53 kb
تصویر متوسط (640px) jpg 45.91 kb
تصویر بزرگ jpg 85.23 kb
Mp4 video (360p) mp4 19.48 MB
Mp4 video (480p) mp4 21.67 MB