نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 14.49 MB
تصویر مربعی jpg 4.08 kb
تصویر بند انگشتی jpg 6.27 kb
تصویر کوچک jpg 14.83 kb
تصویر متوسط (500px) jpg 34.44 kb
تصویر متوسط (640px) jpg 46.37 kb
تصویر بزرگ jpg 80.65 kb
Mp4 video (360p) mp4 7.2 MB
Mp4 video (480p) mp4 7.99 MB