نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 39.6 MB
تصویر مربعی jpg 3.26 kb
تصویر بند انگشتی jpg 4.99 kb
تصویر کوچک jpg 16.04 kb
تصویر متوسط (500px) jpg 36.68 kb
تصویر متوسط (640px) jpg 45.28 kb
تصویر بزرگ jpg 82.67 kb
Mp4 video (360p) mp4 13.22 MB
Mp4 video (480p) mp4 16.09 MB