نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mov 3.86 MB
تصویر مربعی jpg 5.27 kb
تصویر بند انگشتی jpg 7.35 kb
تصویر کوچک jpg 24.86 kb
Mp4 video (360p) mp4 4.76 MB