نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 15.87 MB
تصویر مربعی jpg 4.1 kb
تصویر بند انگشتی jpg 5.57 kb
تصویر کوچک jpg 16.47 kb
تصویر متوسط (500px) jpg 39.97 kb
تصویر متوسط (640px) jpg 49.62 kb
تصویر بزرگ jpg 86.12 kb
Mp4 video (360p) mp4 8.19 MB
Mp4 video (480p) mp4 8.71 MB
بند انگشتی سفارشی jpg 122.23 kb