نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 25.4 MB
تصویر مربعی jpg 3.84 kb
تصویر بند انگشتی jpg 5.92 kb
تصویر کوچک jpg 13.74 kb
تصویر متوسط (500px) jpg 33.22 kb
تصویر متوسط (640px) jpg 45.24 kb
تصویر بزرگ jpg 78.42 kb
Mp4 video (360p) mp4 12.37 MB
بند انگشتی سفارشی jpg 109.07 kb
Mp4 video (480p) mp4 14.2 MB