نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 23.85 MB
تصویر مربعی jpg 3.53 kb
تصویر بند انگشتی jpg 4.59 kb
تصویر کوچک jpg 12.31 kb
Mp4 video (360p) mp4 13.32 MB
Mp4 video (480p) mp4 13.43 MB