نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 97.62 MB
تصویر مربعی jpg 3.58 kb
تصویر بند انگشتی jpg 4.76 kb
تصویر کوچک jpg 15.57 kb
Mp4 video (360p) mp4 9.87 MB
Mp4 video (480p) mp4 12.17 MB