نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 29.66 MB
تصویر مربعی jpg 2.87 kb
تصویر بند انگشتی jpg 4.2 kb
تصویر کوچک jpg 10.46 kb
تصویر متوسط (500px) jpg 26.31 kb
تصویر متوسط (640px) jpg 33.51 kb
تصویر بزرگ jpg 65.2 kb
Mp4 video (360p) mp4 10.11 MB
Mp4 video (480p) mp4 15.35 MB