نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 23.42 MB
تصویر مربعی jpg 2.48 kb
تصویر بند انگشتی jpg 3.55 kb
تصویر کوچک jpg 8.97 kb
تصویر متوسط (500px) jpg 23.57 kb
تصویر متوسط (640px) jpg 29.8 kb
تصویر بزرگ jpg 58.95 kb
Mp4 video (360p) mp4 6.07 MB
Mp4 video (480p) mp4 9.39 MB