نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 16.46 MB
تصویر مربعی jpg 2.26 kb
تصویر بند انگشتی jpg 2.69 kb
تصویر کوچک jpg 6.61 kb
Mp4 video (360p) mp4 8 MB
Mp4 video (480p) mp4 9.44 MB