نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 7.24 MB
تصویر مربعی jpg 2.74 kb
تصویر بند انگشتی jpg 3.66 kb
تصویر کوچک jpg 11.15 kb
Mp4 video (360p) mp4 2.85 MB
Mp4 video (480p) mp4 3.69 MB