نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 63.24 MB
تصویر مربعی jpg 3.92 kb
تصویر بند انگشتی jpg 5.71 kb
تصویر کوچک jpg 14.45 kb
تصویر متوسط (500px) jpg 31.63 kb
تصویر متوسط (640px) jpg 43.7 kb
تصویر بزرگ jpg 78.69 kb
Mp4 video (360p) mp4 2.45 MB
Mp4 video (480p) mp4 3.11 MB