نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 24.13 MB
تصویر مربعی jpg 2.44 kb
تصویر بند انگشتی jpg 3.45 kb
تصویر کوچک jpg 8.58 kb
Mp4 video (360p) mp4 21.04 MB
Mp4 video (480p) mp4 24.82 MB