نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 35.88 MB
تصویر مربعی jpg 1.89 kb
تصویر بند انگشتی jpg 2.59 kb
تصویر کوچک jpg 5.95 kb
Mp4 video (360p) mp4 10.92 MB
Mp4 video (480p) mp4 20.87 MB