نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 8.05 MB
تصویر مربعی jpg 3.55 kb
تصویر بند انگشتی jpg 4.5 kb
تصویر کوچک jpg 13.28 kb
تصویر متوسط (500px) jpg 32.25 kb
تصویر متوسط (640px) jpg 41.64 kb
Mp4 video (360p) mp4 8.33 MB
Mp4 video (480p) mp4 10.5 MB
بند انگشتی سفارشی jpg 44.82 kb