نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 26.13 MB
تصویر مربعی jpg 3.95 kb
تصویر بند انگشتی jpg 4.98 kb
تصویر کوچک jpg 11.11 kb
Mp4 video (360p) mp4 8.37 MB
Mp4 video (480p) mp4 11.38 MB