نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 79.11 MB
تصویر مربعی jpg 3.64 kb
تصویر بند انگشتی jpg 4.69 kb
تصویر کوچک jpg 12.22 kb
تصویر متوسط (500px) jpg 29.6 kb
تصویر متوسط (640px) jpg 38.56 kb
تصویر بزرگ jpg 72.01 kb
Mp4 video (360p) mp4 2.96 MB
Mp4 video (480p) mp4 3.73 MB