نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 19.1 MB
تصویر مربعی jpg 2.78 kb
تصویر بند انگشتی jpg 3.75 kb
تصویر کوچک jpg 7.86 kb
تصویر متوسط (500px) jpg 19.64 kb
تصویر متوسط (640px) jpg 27.15 kb
تصویر بزرگ jpg 50.2 kb
Mp4 video (360p) mp4 2.4 MB
Mp4 video (480p) mp4 2.87 MB