نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mp4 3.17 MB
تصویر مربعی jpg 2.88 kb
تصویر بند انگشتی jpg 4.29 kb
تصویر کوچک jpg 10.17 kb
Mp4 video (360p) mp4 627.29 kb