نوع پسوندها اندازه
اصل ویدئو mov 7.59 MB
تصویر مربعی jpg 2.7 kb
تصویر بند انگشتی jpg 3.79 kb
تصویر کوچک jpg 10.83 kb
Mp4 video (360p) mp4 3.26 MB