• سیستم اطلاعات ترافیکی نقاط حادثه خیز جاده ها به کمک حسگرهای تلفن هوشمند

    شرح پروژه این طرح در چهار مرحله اجرا می گردد. در مرحله اول اطلاعات لازم از وضعیت حسگرهای یک تلفن هوشمند مستقر در خودرویی که مسیر مورد نظری را طی می کند جمع آوری می شود. سپس این اطلاعات به همراه مختصات دریافتی لحظه ای از ماهواره GPS تشکیل یک بانک اطلاعاتی از دادههای خام را خواهند داد. در مرحله ی بعد این داده ها برچسب گذاری می شوند تا هریک نشان دهنده ی یک رویداد خاص مثل وجود مانع، سرعت گیر یا ترمز ناگهانی باشند. در نهایت، در مرحله آخر، این رویدادها با هدف استفاده ی سازمان های ذیربط (صنعت) و با توجه به مختصات شان به نقشه های جغرافیایی برخط نگاشت داده می شوند. شکل زیر مراحل اجرای طرح را نشان می دهد. مراحل انجام پروژه جمع آوری داده ها با هدف تعیین نقاط حادثه خیز جاده ها در این پروژه می بایست اطلاعاتی جمع آوری شود که به نوعی نشان دهنده ی رفتار دینامیکی خودروهای در حال حرکت درجاده باشد و از طرفی با هدف کاهش هزینه، این اطلاعات می بایست خروجی حسگرهای تلفن های هوشمند باشد. بنابراین در این مرحله باید برنامه ی کاربردی با هدف جمع آوری اطلاعات طراحی شـود و در حیـن حرکت روی تلـفن های هوشمند سرنشینان خودرو های نصب گردد. تشکیل بانک های اطلاعاتی در این مرحله با هدف تشکـیل بانک اطلاعاتـی می بایست، مسیر مورد ارزیابی بارهـا طی شود و در طول سـفر تلـفن هوشـمند درون خـودروی درحـال حرکت به صورت ثابـت گذاشـته شود در حالی که برنامه ی کاربـردی روی آن در حال اجرا و جمع آوری داده می باشد برچسب گذاری داده ها پس از مرحـله جمـع آوری داده و تشکیل بانک اولیه، حجــم عظیمی از داده های خام را خواهیم داشت که توسـط تلـفن های هوشــمند سرنشینان خودروها جمع آوری شده است. بنـابـرایـن آنچه بلافاصله به ذهن میرسد، مساله پردازش این حجم اطلاعات انبــوه خواهـد بود. در این مرحـله این اطلاعـات با توجـه به اهداف سیستم طبقه بندی و برچسب گذاری می شوند نمایش نقاط پس از جمع آوری اطلاعات که نشان دهنده ی چگونگی حرکت خودروهـا در جاده هـاسـت و سپس دسته بندی این اطلاعات و شناسایی رویدادها به گونه ای درمرحله قبل بحث شد، در مرحله ی نهایـی می بایسـت این نقـاط را به نقشه های جغرافیایی نگاشت داد. برای این منظور یک نرم افزار ویندوزی تهیه شده است که ازنقشه های برخط گوگل استفاده می کند.